Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • Wykazania zgodności systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej
 • Znajomości algorytmu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka
 • Zrozumienia różnic między zastosowaniem norm EN 62061 oraz EN ISO 13849 i doboru właściwej normy
 • Wyodrębniania podsystemów bezpieczeństwa z systemu bezpieczeństwa
 • Obliczania nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu oraz znajomości wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczną podsystemów i całego systemu sterowania
 • Poznania wymagań dla oprogramowania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn
 • Walidowania osiągniętego SIL
 • Znajomości zawartości dokumentacji

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę pod dyrektywę EMC,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu EMC,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy EMC,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę EMC,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców, przekazywanych klientowi wraz z wyrobem, weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z EMC, wskazania możliwości zmniejszenia kosztów produkcji (związanych z EMC) wyrobów.

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • wskazania kto i na podstawie jakich przepisów odpowiada za produkt/wyrób,
 • sprecyzowania zakresu odpowiedzialności za produkt/wyrób,
 • określenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa produktów/wyrobów,
 • wskazania uprawnień i obowiązków stron w toczącym się postępowaniu,
 • omówienia najczęściej popełnianych błędów, skutkujących odpowiedzialnością prawną

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę LVD,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu LVD,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyr. LVD,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów badawczych,
 • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyr. LVD,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców, przekazywanych klientowi wraz z wyrobem, weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z LVD.

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
 • zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
 • dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
 • posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
 • sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
 • określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
 • wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
 • wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
 • usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP.
 • Zapoznanie uczestników z praktyką konstruowania planu działań niezbędnych do spełnienia minimalnych wymagań dyrektyw.
 • Przekazanie wskazówek dotyczących sporządzania odpowiedniej dokumentacji.
 • Przećwiczenie procedury doprowadzenia do zgodności na rzeczywistym przykładzie maszyny.
 • Wyjaśnienie niejasności wynikających z dyrektyw UE i polskich rozporządzeń wprowadzających dyrektywy do prawodawstwa polskiego.
 • Przedstawienie obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów BHP.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czytaj więcej...

Cel szkolenia:

 • wykazania zgodności układu sterowania z wymaganiami dyrektywy maszynowej
 • podania i zrozumienia różnic pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1
 • doboru właściwych norm (przewidujących PL lub SIL) dla konkretnej maszyny
 • doboru odpowiednich komponentów układu sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • wyznaczenia wymaganego poziomu PLr
 • optymalnego podziału systemu na podsystemy
 • określania/obliczania kategorii bezpieczeństwa, MTTFd, DC, CCF i wartości powiązanych
 • określenia osiągniętego PL metodą uproszczoną oraz obliczeniową
 • posługiwania się nieodpłatnym programem Sistema ułatwiającym zastosowanie normy EN ISO 13849-1 w praktyce
 • walidacji osiągniętego poziomu PL

Czytaj więcej...

Reklamy Google