Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomoc w interpretacji dyrektywy w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej zawarte w dyrektywie 89/686/EWG .

Nie jest to dokument obowiązujący prawnie, gdyż rolę tę pełnią właściwe akty przenoszące tekst dyrektywy do prawodawstwa polskiego oraz sama dyrektywa. Publikacja zawiera referencje przydatne do właściwego stosowania przepisów prawa, obszerne wyjaśnienia tekstu dyrektywy przez ekspertów Unii Europejskiej działających w tym sektorze, wyjaśnia również niektóre kwestie i procedury zawarte w dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej (PPE).

[module-100]
Spis treści
1. Wstęp
 1.1  Podstawowe informacje na temat dyrektywy 
 1.2  Podstawowe informacje na temat prawodawstwa polskiego
2. Podstawowe definicje oraz zakres dyrektywy
 2.1. Podstawowe definicje
 2.2. Zakres dyrektywy PPE
3. Wyłączenia z zakresu dyrektywy PPE
4. Powiązanie z innymi dyrektywami
5. Zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
 5.1. Ogólne wymagania dla wszystkich środków ochrony indywidualnej
 5.2. Dodatkowe wymagania wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej
 5.3. Dodatkowe wymagania dla poszczególnych rodzajów zagrożeń (wymienione)
6. Normy zharmonizowane
7. Procedury oceny zgodności 
8. Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej 
9. Dokumentacja techniczna dostarczana przez producenta
10. Badanie typu WE
11. System kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej 
12. System zapewniania jakości produkcji WE 
13. Deklaracja zgodności WE
14. Oznakowanie CE 
15. Najczęściej zadawane pytania 
16. Przydatne adresy stron internetowych 

Reklama