Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w projektowaniu, wytwarzaniu i prowadzeniu sprzedaży wyrobów branży elektrotechnicznej podlegających dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE.

Przedstawienie przeglądu zastosowania dyrektywy niskonapięciowej, jej powiązań z innymi dyrektywami obowiązującymi dla sprzętu elektrycznego, wytycznych określających sposoby spełniania wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, znaczenia norm zharmonizowanych z dyrektywą, procedury oceny zgodności, roli deklaracji zgodności WE oraz oznakowania CE. W publikacji ujęto również pewne przydatne informacje dotyczące branży elektrotechnicznej, szczególnie polskiej, często interesujące projektantów, producentów czy dystrybutorów, takie jak informacje na temat normalizacji europejskiej i europejskich programów certyfikacji dobrowolnej.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe informacje na temat dyrektywy niskonapięciowej oraz polskich przepisów
 2.1. Treść dyrektywy
 2.2. Przepisy europejskie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
 2.3. Przeniesienie dyrektywy do polskiego prawa krajowego
 2.4. Opinie Komisji wydawane w ramach dyrektywy
3. Zakres obowiązywania dyrektywy wraz z przykładami
 3.1. Zakres obowiązywania dyrektywy oraz definicja sprzętu elektrycznego
 3.2. Wyłączenia z zakresu obowiązywania dyrektywy
 3.3. Podzespoły objęte zakresem obowiązywania dyrektywy 
 3.4. Przykłady sprzętu elektrycznego objętego i nie objętego zakresem obowiązywania dyrektywy
 3.5. Aspekty emisji promieniowania elektromagnetycznego związane ze zdrowiem 
4. Powiązania z innymi dyrektywami 
 4.1. Powiązanie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE 
 4.2. Powiązanie z dyrektywą maszynową (MD) 98/37/WE 
 4.3. Powiązanie z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE) 1999/5/WE
 4.4. Powiązanie z dyrektywą dotyczącą urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) 90/396/EWG
 4.5. Powiązanie z dyrektywą dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (GPSD) 2001/95/WE
5. Podstawowe cele dyrektywy związane z bezpieczeństwem 
6. Normalizacja 
 6.1. Europejska normalizacja elektrotechniczna 
 6.2. Normy zharmonizowane 
 6.3. Przykłady zastosowania norm zharmonizowanych w odniesieniu do typowego sprzętu objętego zakresem obowiązywania dyrektywy 
 6.4. Typowe przykłady wyrobów objętych dyrektywą i norm z nią zharmonizowanych 
7. Procedury oceny zgodności 
8. Dokumentacja techniczna 
9. Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE 
 9.1. Deklaracja zgodności WE
 9.2. Oznakowanie CE
10. Europejskie programy certyfikacji sprzętu elektrycznego
11. Pytania często zadawane przez producentów
12. Pytania często zadawane przez importerów 
13. Przydatne linki i adresy stron internetowych 

Reklama