Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), zajmującym się projektowaniem i/lub produkowaniem i/lub obrotem handlowym maszynami, we wdrażaniu i spełnianiu wymagań dyrektywy maszynowej 98/37/WE.

Publikacja przedstawia szeroko zakrojony przegląd zastosowań wyżej wymienionej dyrektywy nowego podejścia oraz jej powiązania z innymi dyrektywami mogącymi mieć zastosowanie do maszyn, daje wskazówki odnośnie do spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa stosując narzędzia oceny ryzyka oraz normy zharmonizowane, procedury oceny zgodności, objaśnia różne rodzaje deklaracji zgodności i zasady umieszczania oznakowania CE.

[module-100]
Spis treści
1. Wstęp 
2. Podstawowe informacje dotyczące dyrektywy i polskich aktów prawnych
 2.1.  Europejskie prawodawstwo odnoszące się do maszyn
 2.2.  Treść dyrektywy maszynowej
 2.3.  Polskie akty prawne odnoszące się do maszyn
3. Zakres stosowania dyrektywy wraz z przykładami
 3.1.  Definicja maszyny wraz z przykładami
 3.2.  Definicja elementów bezpieczeństwa z przykładami
 3.3. Maszyny nieukończone (maszyny przeznaczone do połączenia z inną maszyną)
4. Wyłączenia z zakresu dyrektywy wraz z przykładami
 4.1.  Ogólne
 4.2.  Inne wyłączenia z zakresu dyrektywy maszynowej
5. Powiązania z innymi dyrektywami
6. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
 6.1. Związek między zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa a niebezpieczeństwami i zagrożeniami 
 6.2. Ocena zagrożeń
 6.3.  Zasady projektowania i wykonywania bezpiecznych maszyn
7. Normy zharmonizowane 
8. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna
9. Procedury oceny zgodności
10. Deklaracja zgodności i oznakowanie CE
 10.1. Deklaracja zgodności
 10.2. Umieszczanie oznakowania CE
 10.3. Inne znaki
11. Wskazówki dla producentów
 11.1. 8 kroków do osiągnięcia zgodności
 11.2. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
12. Wskazówki dla importerów
 12.1. Maszyny używane w UE
 12.2. Instrukcje obsługi
13. Przydatne adresy stron internetowych

Reklama