Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) produkcję urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy urządzenia ciśnieniowe (97/23/WE) oraz dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe (87/404/EWG).

Broszura (w prezentowanej postaci) ma charakter publikacji nieformalnej. Oficjalnymi dokumentami pozostają teksty dyrektyw 2014/29/UE, 97/23/WE oraz 87/404/EWG.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie 
2. Podstawowe informacje o branży urządzeń ciśnieniowych w Unii Europejskiej 
 2.1. Ramy prawne
 2.2. Włączenie dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) do dyrektywy urządzenia ciśnieniowe (PED)
 2.3. Weryfikacja europejskiego prawodawstwa w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych 
3. Podstawowe informacje o branży urządzeń ciśnieniowych w Polsce
 3.1. Transpozycja i wdrażanie dyrektyw UE
 3.2. Organy odpowiedzialne za ustawodawstwo 
 3.3. Organy odpowiedzialne za wyznaczanie jednostek notyfikowanych
 3.4. Organy nadzoru rynku
4. Dyrektywa urządzenia ciśnieniowe (PED – 97/23/WE)
 4.1. Informacje ogólne 
 4.2. Definicje
 4.3. Zakres
 4.4. Wyłączenia
 4.5. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa
 4.6. Ocena zgodności
 4.7. Jednostki oceny zgodności
 4.8. Oznakowanie CE
 4.9. Normy zharmonizowane
4.10. Wytyczne do dyrektywy urządzenia ciśnieniowe
5. Dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD – 87/404/EWG)
 5.1. Informacje ogólne
 5.2. Zakres
 5.3. Wyłączenia
 5.4. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa
 5.5. Procedury oceny zgodności
 5.6. Oznakowanie CE
 5.7. Normy zharmonizowane
 5.8. Jednostki notyfikowane
 5.9. Wytyczne do dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe
6. Grupy robocze i organizacje w branży urządzeń ciśnieniowych
7. Nadzór rynku
8. Odniesienia do innych dyrektyw
 8.1. Dyrektywa ogólne bezpieczeństwo produktów (2001/95/WE)
 8.2. Dyrektywa odpowiedzialność za produkty wadliwe (85/374/EWG)
 8.3. Dyrektywa procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (98/34/WE)
 8.4. Dyrektywa niskonapięciowa (2006/95/WE)
 8.5. Dyrektywa kompatybilność elektromagnetycznej (2004/108/WE)
9. Wskazówki dla producentów i importerów 
10. Przydatne adresy stron internetowych

Reklama