Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomoc w zrozumieniu zasad nowego i globalnego podejścia oraz ułatwienie spójnego stosowania odpowiednich przepisów dyrektyw odnoszących się do różnych sektorów, ze szczególnym podkreśleniem obowiązków producentów działających na rynku Unii Europejskiej.

Publikacja została opracowana, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom pragnącym działać na rynku Unii Europejskiej. Zawiera wyjaśnienia podstawowych zasad, których producent powinien przestrzegać, jeśli chce wprowadzić wyrób do obrotu w jakimkolwiek państwie członkowskim Wspólnoty lub w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii (kraje sygnatariusze porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego-EOG). Jej celem jest wyjaśnienie podstawowych zasad nowego i globalnego podejścia. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania techniczne zgodności wyrobów oraz zakres odpowiedzialności, a także obowiązki producenta związane z oznakowaniem CE, oraz zagadnienia dotyczące dokumentacji technicznej, oceny ryzyka, udziału jednostek notyfikowanych, deklaracji zgodności WE itp.

[module-100]
Spis treści
1. Powody oraz cel publikacji
2. Zasady nowego i globalnego podejścia
 2.1. Wstęp
 2.2. Czym jest swobodny przepływ towarów?
 2.3. Czym jest nowe podejście? 
 2.4. Czym jest globalne podejście?
 2.5. Rewizja nowego podejścia
 2.6. Jakie są podstawowe elementy dyrektyw nowego podejścia?
 2.7. Jakie wyroby podlegają dyrektywom nowego podejścia?
 2.8. Co oznacza wprowadzenie do obrotu?
 2.9. Co oznacza oddanie do użytku?
 2.10. Procedury oceny zgodności (moduły)
 2.11. Czym są jednostki notyfikowane?
3. Nadzór rynku z perspektywy producenta
 3.1. Jaki jest cel nadzoru rynku? 
 3.2. Jakie znamy rodzaje działań nadzoru rynku?
 3.3. Monitorowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu
 3.4. Działania korygujące
 3.5. Co stanie się z nadzorem rynku w przyszłości?
 3.6. Co z kontrolą graniczną? 
4. Wymagania dotyczące zgodności wyrobów w przepisach UE 
 4.1. Zasadnicze wymagania dla wyrobów
 4.2. Znaczenie norm dla zgodności wyrobów
 4.3. Wymagania dla wyrobów używanych i modyfikowanych
 4.4. SOLVIT i TRIS
5. Obowiązki i odpowiedzialność producenta
 5.1. Dokumentacja techniczna wymagana dla wyrobów
 5.2. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka
 5.3. Język, tłumaczenie dokumentacji oraz czas jej dostępności
 5.4. Obowiązkowy udział jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności
 5.5. Deklaracje producenta
 5.6. Oznakowanie CE
6. Przydatne adresy stron internetowych

Reklama