Reklama

Gdzie można znaleźć informacje o jednostkach notyfikowanych?

Jednostki notyfikowane są to niezależne od przedsiębiorcy wyznaczone przez władze państwowe laboratoria, które - jeśli wymagają tego przepisy dyrektywy - uczestniczą w procesie oceny zgodności. Jej pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności.

Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących na poziomie europejskim publikuje Komisja Europejska w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C, natomiast na poziomie krajowym informacje te ogłasza Minister właściwy do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Lista taka ukazała się w Monitorze Polskim z dnia 30 listopada 2004 r. (Nr 50/2004, poz. 858) - Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklama