Reklama

Kiedy wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami?

Do rejestru trafiają wyroby, które nie spełniają zasadniczych lub innych wymagań.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru po otrzymaniu od organu wyspecjalizowanego kopii decyzji o zakończeniu postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Wpisu dokonuje się w przypadku wydania decyzji nakładających na stronę postępowania następujące obowiązki:

  • Nakaz wycofania wyrobu z obrotu
  • Zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
  • Ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
  • Nakaz powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach.

Głównym celem rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami jest informowanie przedsiębiorców, konsumentów oraz organów wyspecjalizowanych o wyrobach, które nie spełniają zasadniczych lub innych wymagań, o stwarzanych przez nie zagrożeniach oraz o zastosowanych wobec wyrobów środkach.

Rejestr zawiera:

  • Dane umożliwiające identyfikację wyrobu.
  • Informacje o rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz środkach, jakie zastosowano.
  • Zagrożeniach, jakie wyrób może spowodować.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Zobacz: Czarna lista produktów

Reklama