Dyrektywa 98/37/WE Palamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn.

Dyrektywa 98/37/WE została zastąpiona dyrektywą 2006/42/WE, zmieniona dyrektywą 2009/127/WE i rozporządzeniem nr 596/2009.

Treść
Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do maszyn. W rozumieniu dyrektywy maszyna oznacza:

 • Zespól sprzężonych części lub części składowych, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, wraz z odpowiednimi urządzeniami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania itp., połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie, w szczególności do przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów.
 • Zespól maszyn, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, ze działają jako jedna całość.
 • Wymienne wyposażenie zmieniające funkcje maszyny, które jest wprowadzane do obrotu w celu połączenia go przez operatora z maszyna lub szeregiem rożnych maszyn albo z ciągnikiem, o ile wyposażenie to nie stanowi części zapasowej lub narzędzia.
[module-100]
Wyłączenia

W zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

 • Maszyny, których jedynym źródłem napędu jest siała mięśni ludzkich, z wyjątkiem maszyn używanych do podnoszenia i opuszczania ładunków.
 • Maszyny do celów medycznych, wykorzystywanych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
 • Urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek i/lub parków rozrywki.
 • Kotły parowe, zbiorniki i zbiorniki ciśnieniowe.
 • Maszyny specjalnie zaprojektowane lub wprowadzane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisje radioaktywna.
 • Źródła promieniowania stanowiące część maszyny.
 • Broń palna.
 • Zbiorniki magazynowe i rurociągi do benzyny, oleju napędowego, cieczy palnych i substancji niebezpiecznych.
 • Środki transportu, tj. pojazdy i ich przyczepy przeznaczone wyłącznie do pasażerskiego transportu lotniczego, drogowego, kolejowego lub wodnego oraz środków transportu w zakresie, w jakim są one przeznaczone do powietrznego, drogowego, kolejowego lub wodnego transportu towarów. Wyłączeniu nie podlegają pojazdy używane przy eksploatacji złóż mineralnych.
 • Statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne, wraz z wyposażeniem znajdującym się na ich pokładzie.
 • Urządzenia transportu linowego, w tym kolejki linowe, przeznaczone do publicznego lub prywatnego transportu osób.
 • Ciągniki rolnicze i leśne określone w art. 1 ust. 1 dyrektywy 74/150/EWG.
 • Maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji.
 • Dźwigi stale obsługujące określone poziomy budynków i budowli, wyposażone w kabinę poruszającą się miedzy sztywnymi prowadnicami nachylonymi w stosunku do poziomu pod katem większym niż 15 stopni, przeznaczone do przewozu:i) osób;ii) osób i towarów;iii) wyłącznie towarów, jeżeli kabina jest dostępna (tzn. osoba może wejść do niej bez trudności) i wyposażona w urządzenia sterownicze znajdujące się wewnątrz lub pozostające w zasięgu użytkownika przebywającego w kabinie.
 • Środki do transportu osób, z wykorzystaniem pojazdów szynowych z napędem zębatkowym.
 • Górnicze urządzenia wyciągowe.
 • Dźwigi teatralne.
 • Dźwigi budowlane przeznaczone do podnoszenia osób lub osób i towarów.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
 • Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
 • Dz.U. 2012 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli.
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 98/37/WE

Reklama