Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów.

Dyrektywa 95/16/WE została zmieniona dyrektywą 2006/42/WE i rozporządzeniami 1882/2003, 1025/2012.

26 lutego 2014 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres

Dyrektywa odnosi się do dźwigów stale obsługujących budynki i konstrukcje, jak również do części zabezpieczających używanych w takich dźwigach, wymienionych w załączniku IV, tj.:

 • Urządzenia zamykające drzwi przystankowe.
 • Urządzenia zapobiegające spadkom, określone w ppkt 3.2 załącznika I, które zapobiegają swobodnemu spadkowi kabiny lub jej niekontrolowanemu ruchowi w górę.
 • Ograniczniki prędkości.
 • Amortyzatory rozpraszające energie.
 • Części zabezpieczające w siłownikach hydraulicznych układów napędowych, gdy spełniają one role urządzeń zapobiegających spadkom.
 • Elektryczne części zabezpieczające w postaci przełączników bezpieczeństwa, zawierających elektroniczne części składowe.
 • Amortyzatory z akumulacja energii:
  • z charakterystyka nieliniowa
  • lub z tłumieniem ruchu powrotnego
 • Dyrektywie podlegają dźwigi poruszające się po określonym torze, nawet, jeśli nie poruszają się po sztywnych prowadnicach, (na przykład dźwigi z napędem nożycowym).
[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

 • Urządzenia transportu linowego, w tym kolejki linowe, przeznaczone do publicznego lub prywatnego transportu osób.
 • Dźwigi specjalnie zaprojektowane i wykonane dla wojska lub policji.
 • Górnicze urządzenia wyciągowych.
 • Dźwigi teatralne.
 • Dźwigi stanowiące wyposażenie środków transportu.
 • Dźwigi połączone z maszynami i służących wyłącznie dla dostępu do miejsc pracy.
 • Koleje zębate.
 • Dźwigi budowlane przeznaczone do podnoszenia osób lub osób i rzeczy.
Definicje
 • Instalator dźwigu oznacza osobę fizyczna lub prawna, która bierze odpowiedzialność za konstrukcje, wykonanie, zainstalowanie oraz wprowadzenie do obrotu dźwigu i która umieszcza oznakowanie zgodności CE oraz sporządza deklaracje zgodności WE.
 • Wprowadzenie dźwigu do obrotu występuje, gdy instalator po raz pierwszy udostępnia dźwig użytkownikowi.
 • Cześć zabezpieczająca oznacza urządzenie według wykazu w załączniku IV.
 • Producent części zabezpieczających oznacza osobę fizyczna lub prawna, która bierze odpowiedzialność za konstrukcje i wytwarzanie części zabezpieczających i która umieszcza oznakowanie CE oraz sporządza deklaracje zgodności WE.
 • Wzorzec dźwiguoznacza dźwig reprezentatywny, którego dokumentacja techniczna ukazuje sposób, w jaki będą spełniane zasadnicze wymogi bezpieczeństwa w dźwigach, które odpowiadają wzorcowi dźwigu określonemu przez parametry obiektywne i które zawierają identyczne części zabezpieczające.
 • Dźwig oznacza urządzenie obsługujące określone poziomy, posiadające kabinę poruszająca się wzdłuż prowadnic, które są sztywne i nachylone pod katem większym niż 15° do poziomu oraz przeznaczone do transportu:
  • Osób.
  • Osób i rzeczy.
  • Wyłącznie rzeczy, jeśli kabina jest dostępna (to znaczy, jeśli osoba może wejść do niej bez trudności) i wyposażona w urządzenia sterujące umieszczone wewnątrz kabiny lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.
 • Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270 Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 95/16/WE

Reklama