Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa 94/9/WE została zmieniona rozporządzeniem nr 1882/2003, a jej tekst polski został poprawiony sprostowaniem.

26 lutego 2014 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres
 • Dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Zakresem stosowania dyrektywy objęte są również urządzenia zabezpieczające, sterujące i regulacyjne przeznaczone do użytku poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem, które wymagane są lub przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych.
[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

 • Wyroby medyczne przeznaczone do użytku w środowisko medycznym.
 • Urządzenia i systemy ochronne, gdy zagrożenie wybuchowe wynika wyłącznie z obecności materiałów wybuchowych lub substancji chemicznie niestabilnych.
 • Sprzęt przeznaczony do użytku domowego i nieprzeznaczony do sprzedaży, gdy przestrzeń zagrożona wybuchem może powstać rzadko, wyłącznie w wyniku przypadkowego wycieku paliwa.
 • Sprzęt ochrony osobistej, będącego przedmiotem dyrektywy 89/686/EWG.
 • Statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne, wraz z wyposażeniem znajdującym sie na ich pokładzie.
 • Środki transportu, tj. pojazdy i ich przyczepy przeznaczone wyłącznie do pasażerskiego transportu lotniczego, drogowego, kolejowego lub wodnego oraz środki transportu w zakresie, w jakim są one przeznaczone do powietrznego, drogowego, kolejowego lub wodnego transportu rzeczy, nie wyłączając środków transportu przeznaczonych do używania w przestrzeniach grożących wybuchem.
Definicje
 • Urządzenia oznaczają maszyny, sprzęt, przyrządy stale lub ruchome, podzespoły sterujące i oprzyrządowanie oraz należące do nich systemy wykrywania i zapobiegania, które oddzielnie lub połączone ze sobą są przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, magazynowania, pomiaru, regulacji i przetwarzania energii i/lub do przekształcania materiałów, a które, przez ich własne potencjalne źródła zapłonu, są zdolne do spowodowania wybuchu.
 • Systemy ochronne oznaczają wszystkie części i podzespoły inne niż wyżej zdefiniowane, których zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu, i/lub ograniczenie skutecznego zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu, i które wprowadzane są do obrotu oddzielnie do stosowania autonomicznego.
 • Cześci i podzespoły oznaczają wyroby istotne dla bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych, lecz bez funkcji autonomicznych.
 • Przestrzenie wybuchowe Mieszanina z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazu, oparów, mgły lub pyłu z powietrzem, w której po nastąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cala niespalona mieszaninę.
 • Przestrzenie zagrożone wybuchem Powietrze, które w zależności od warunków lokalnych i ruchowych, może stać sie wybuchowe.
 • Grupy i kategorie urządzeń Grupę I urządzeń stanowią urządzenia przeznaczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń i w częściach instalacji powierzchniowych tych kopalń, narażonych na występowanie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Grupę II urządzeń stanowią urządzenia przeznaczone do stosowania w innych gałęziach przemysłu narażonych na występowanie przestrzeni wybuchowych.
 • Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Użycie urządzeń, systemów ochronnych i urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 2 odpowiednio do grup i kategorii urządzeń, jak również do wszystkich wskazówek dostarczonych przez producenta i wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, systemów ochronnych i urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama