Dyrektywa Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych.

Dyrektywa 90/396/EWG została zmieniona dyrektywą 2009/142/WE

Treść
Zakres
  • Dyrektywę stosuje się do: Urządzeń spalania paliw gazowych używanych do gotowania, ogrzewania, produkcji gorącej wody, chłodzenia, oświetlenia lub prania, w których, gdzie stosowne, temperatura wody nie przekracza 105°C, zwanych dalej urządzeniami. Za urządzenia uważa się również palniki ze sztucznym ciągiem oraz urządzenia grzewcze wyposażone w takie palniki.
  • Dyrektywę stosuje się do: Urządzeń zabezpieczających, urządzeń sterujących lub urządzeń regulacyjnych i podzespołów, oprócz palników ze sztucznym ciągiem i urządzeń grzewczych wyposażonych w takie palniki, wprowadzanych do obrotu oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urządzenia spalania paliw gazowych lub zmontowania w celu stworzenia takiego urządzenia, zwanych dalej osprzętem.
[module-100]
Wyłączenia

Dyrektywy nie stosuje się do:

  • Urządzeń specjalnych zaprojektowanych do wykorzystania w procesach przemysłowych prowadzonych w obiektach przemysłowych.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.
Odnośniki
Poradniki

Gas Appliances Directive (GAD): guidance sheets

Reklama