Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

Dyrektywa 89/106/EWG została zmieniona dyrektywą 93/68/EWG i rozporządzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się do wyrobów budowlanych w takim zakresie, w jakim odnoszą się do nich wymagania zasadnicze dotyczące obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Definicje
  • Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stale w obiekty budowlane obejmujące zarówno budowle naziemne jak i budowle podziemne.
[module-100]
Wdrożenia
  • Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na podstawie której wydano: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
  • Akty zmieniające
Odnośniki

Construction | Sectors | Growth | European Commission

Directive 89/106/EEC - Construction products

Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 89/106/EWG

Reklama