Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja ujednolicona).

Dyrektywa 2009/105/WE zastąpiła dyrektywy: 87/404/EWG 90/488/EWG, 93/68/EWG.

26 lutego 2014 r. przyjęta została dyrektywa 2014/29/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępnienia na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres

Niniejsza dyrektywa dotyczy prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie.

[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy wyłączone są następujące zbiorniki:

  • Zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywną.
  • Zbiorniki specjalnie przeznaczone do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczone do ich napędu.
  • Gaśnice.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych.
  • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
Odnośniki
Poradniki

Broszura informacyjna dotycząca dyrektyw 97/23/WE oraz 87/404/EWG

Reklama