Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

26 lutego 2014 r. została przyjęta dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres

Dyrektywę stosuje się do sprzętu elektrycznego.

[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

 • Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych.
 • Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym.
 • Części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych.
 • Liczniki energii elektrycznej.
 • Wtyczki i gniazda do użytku domowego.
 • Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem.
 • Urządzenia wywołujące zakłócenia radioelektryczne.
 • Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skald których wchodzą państwa członkowskie.
Definicje
 • Sprzęt elektryczny każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów miedzy 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz miedzy 75 V a 1 500 V prądu stałego.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
 • Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 2006/95/WE

PORADNIKI Blue Guide

Reklama