Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

26 lutego 2014 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres

Dyrektywa reguluje kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń.

[module-100]
Wyłączenia

Z zakresu stosowania dyrektywy wyłączone są:

  • Urządzenia objęte dyrektywą 1999/5/WE.
  • Produkty lotnicze, części i wyposażenia określone w Rozporządzeniu nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
  • Urządzenia radiowe stosowane przez radioamatorów w rozumieniu przyjętym w regulacjach radiowych przyjętych w ramach Konstytucji i Konwencji ITU, chyba ze urządzenie takie jest ogólnodostępne w obrocie. Zestawy komponentów, które maja być montowane przez radioamatorów oraz urządzenia ogólnodostępne w obrocie, zmodyfikowane przez radioamatorów dla ich własnych potrzeb nie są uznawane za urządzenia ogólnodostępne w obrocie.
  • Urządzenia, które nie są zdolne do wytwarzania lub przyczyniania się do emisji elektromagnetycznych, które wykraczają poza poziom pozwalający urządzeniom radiowymi telekomunikacyjnym oraz innym urządzeniom na działanie zgodnie z ich przeznaczeniem; i będą one działać bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych występujących zwykle podczas wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Definicje
  • Urządzenie oznacza jakakolwiek aparaturę lub stacjonarna instalacje.
  • Aparatura oznacza każde gotowe urządzenie lub ich kombinacje ogólnodostępne na rynku jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ.
  • Instalacja stacjonarna oznacza szczególna kombinacje kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urzadzen, które są montowane, instalowane i których przeznaczeniem jest stale użytkowanie w z góry określonym miejscu są uważane za aparaturę.
  • Instalacje ruchome określone jako połączenie kilku aparatur, a i w stosownych przypadkach, innych urzadzen przeznaczonych do przenoszenia i użytkowania w wielu miejscach.
Wdrożenia
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 2004/108/WE

Reklama