Deklaracja zgodności WE jest pisemnym oświadczeniem i jednorazowym zgłoszeniem sporządzonym przez producenta w celu udowodnienia spełnienia wymogów UE dotyczących produktu.

Oświadczenie powinno spełniać wymagania ogółu aktów wspólnotowych mających zastosowanie do produktu oraz powinno zawierającej wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji prawodawstwem wspólnotowym, którego deklaracja dotyczy.

Deklaracja ta musi obejmować jeden lub więcej wytwarzanych wyrobów, wyraźnie zidentyfikowanych za pomocą nazwy produktu, kodu produktu lub innego jednoznacznego odnośnika. Musi być przechowywana przez producenta lub jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza UE.

Deklaracja zgodności WE - Wymagana zawartość (szablon) oznakowania CE

  1. Numer XXXX (niepowtarzalny identyfikator produktu)
  2. Nazwa i adres producenta i / lub jego upoważnionego przedstawiciela
  3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora)
  4. Przedmiot deklaracji (Identyfikator produktu umożliwiający odtworzenie jego historii, może zawierać zdjęcie, gdzie stosowne)
  5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym(lista)
  6. Odwołania do norm zharmonizowanych lub odniesienia do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność
  7. W stosownych przypadkach: jednostka notyfikowana (nazwa, numer) przeprowadziła (opis interwencji) i wydała certyfikat
  8. Dodatkowe informacje: podpisano w imieniu, miejsce i data wystawienia, nazwisko, stanowisko, podpis
  • Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

deklaracja-zgodnosci

Reklama